• Webbplats för Takk för språket

   

   

  Besök våra finansiärer:

   

   

   

Om funktionsnedsättningar

Här kan du ta del av information om olika funktionsnedsättningar. Innehållet består av text från studiematerialet Dina frågor: en tillgång samt material utgivet av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

12 يفيظولا رخأتلا

؟يفيظولا رخأتلا وه ام
يفيظولا رخأتلا ببس دوعي
.ةيدسج ةباصإ ىلإ وأ ضرم ىلإ امإ
ةدلاولا ذنم نوكي دقو
.ةايحلا نم ةقحلا ةرتف يف يتأي دق وأ
يناعي ءرملا لعجي دق يدسجلا يفيظولا رخأتلا
.عمسلا وأ رصبلا وأ ةكرحلا يف ةبوعص نم
ةبوعص دجي ءرملا لعجي يلقعلا يفيظولا رخأتلا
.نورخلآا هلوقي ام ريسفت يف وأ مهفلا يف
نأ يلقع يفيظو رخأتب باصملا ناسنلإل نكمي

Register to read more...

عمسلا زاهج /)CI( ةيعمسلا ةعقوقلا ةعارز

يلقعلا يفيظولا رخأتلا

.مهفلا يف ةبوعص دجي ءرملا لعجي يلقعلا يفيظولا رخأتلا
.هرعاشمو هئارآ نع رّبعي نأ ًاضيأ هيلع بعصلا نم نوكي دقو
ًايلقع ًافلخت ًانايحأ يلقعلا يفيظولا رخأتلا ىمسي
.ةينهذ ةقاعإ وأ ءاكذلا يف ةقاعإ وأ
.رخلآ صخش نم يلقعلا يفيظولا رخأتلا فلتخي
مهفلا يف ةغلاب ةبوعص نودجي صاخشلأا ضعب
اوملعتي يك ليوط تقو ىلإ نوجاتحيو.رخلآا ضعبلل ةبسنلاب لهسأ رملأا نوكيو
مهلعجت ةيفيظو تارخأت ةدع نم نوريثك يناعي

Register to read more...

AKK

يلقع فلخت /عمسلاب ةباصإ

أصمّ/سمع

يوغللا بارطضلاا

أصمّ وأعمى

ممصلا

Följ oss

 •  

Frågor och synpunkter

E-post:
Ämne:
Text:
En enkel fråga för att undvika spam: Hur många ben har en ko? (Svara med en siffra.)

Översätt

English French German Italian Portuguese Russian Spanish